MENU

I Didn’t Change My Number - Billie Eilish 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Oh, I might have to change my number
Oh, Oh, Oh, I might have to change my number
Oh, God, Oh, Please, step back, I be talking ideas
Chilling with mamasitas and giving momma' a breather


I Didn’t Change My Number - Billie Eilish 「Lời bài hát」

Oh, I might have to change my number
Oh, Oh, Oh, I might have to change my number
Oh, God, Oh, Please, step back, I be talking ideas
Chilling with mamasitas and giving momma' a breather
Till' I get my money right, I probably won't pick up then either
I be on my grind like Tunji, And that's just how my city made me,
that's just how my mamma raised me, from the heart ya'll copy and paste it
God, just got head in the beach house, sippin' Jack Daniel's
While the girl of my dreams, when they see me up doing big things,
wow, its days like those I where i don't check my phone
Yea go call me, Oh, Yes, Lets roll, Max it up, Max it up
A lot of rappers throwing shit out but it ain't accurate
Comparing us is, hmm, space ships to Acuras
Wow, Cloud just doing it for the love
I always return the favor, Yeah, I'm probably in your city
Yeah, you know I'll call you later, Hotel, Hotel party after hotel
I might put this lean in some oatmeal

Bout two months ago
Ain't nobody give a fuck, Now they wanna' smoke me up
Now they wanna' get in touch, Damn, Now they wanna fucking work
Now tryna' say what's up, when a nigga get a shine
Errybody want some
Oh, I might have to change my number


Oh, I might have to change my number
Oh, I might have to change my number
Oh, I might have to change my number
Oh, I might have to change my number
Oh, Oh, Oh, I might have to change my number

Now they wanna' smoke me up
Now they wanna' get in touch, Damn, Now they wanna work
Now tryna' say what's up, when a nigga get a shine [?]
Oh, I might have to change my number


I Didn’t Change My Number - Billie Eilish 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Ồ, tôi có thể phải thay đổi số của tôi
Oh, oh, oh, tôi có thể phải thay đổi số của tôi
Ôi, lạy Chúa, Oh, Xin vui lòng, bước lại, tôi có ý tưởng nói chuyện
Lạnh với mamasitas và đem lại cho momma' xả hơi
Till' Tôi có được quyền tiền của tôi, tôi có lẽ sẽ không nhận sau đó, hoặc
Tôi được trên xay của tôi như Tunji, Và đó chỉ là cách thành phố của tôi khiến tôi,
đó chỉ là cách mamma tôi lớn lên tôi, từ trái tim ya'll sao chép và dán nó
Thiên Chúa, chỉ cần đầu có trong ngôi nhà bãi biển, Sippin' Jack Daniel
Trong khi các cô gái của những giấc mơ của tôi, khi họ thấy tôi làm những điều lớn lao,
wow, ngày nó thích những người tôi mà tôi không kiểm tra điện thoại của tôi
Yea đi gọi cho tôi, Oh, Yes, Cho phép cuộn, Max nó lên, Max nó lên
Rất nhiều rapper ném shit ra nhưng nó không phải là chính xác
So sánh chúng ta là, hmm, tàu không gian để Acuras
Wow, Cloud chỉ làm việc đó vì tình yêu


Tôi luôn luôn trở lại với lợi, Vâng, tôi có thể trong thành phố của bạn
Vâng, bạn biết tôi sẽ gọi cho bạn sau, bên khách sạn, khách sạn sau khi khách sạn
Tôi có thể đưa nạc này trong một số bột yến mạch

Bout hai tháng trước
Không ai cung cấp cho một fuck, Bây giờ họ muốn' hút thuốc tôi
Bây giờ họ muốn' liên lạc, Chết tiệt, bây giờ họ muốn công việc chết tiệt
Bây giờ tryna' nói chuyện gì thế, khi một nigga có được một bóng
Errybody muốn có một số
Ồ, tôi có thể phải thay đổi số của tôi
Ồ, tôi có thể phải thay đổi số của tôi
Ồ, tôi có thể phải thay đổi số của tôi
Ồ, tôi có thể phải thay đổi số của tôi
Ồ, tôi có thể phải thay đổi số của tôi
Oh, oh, oh, tôi có thể phải thay đổi số của tôi

Bây giờ họ muốn' hút thuốc tôi
Bây giờ họ muốn' liên lạc, Chết tiệt, bây giờ họ muốn làm việc
Bây giờ tryna' nói chuyện gì thế, khi một nigga có được một bóng [?]
Ồ, tôi có thể phải thay đổi số của tôi