MENU (9)

Easy on me - Shanduro yeShona - Adele (Cover by Lloyiso) 「Shona LYRIC」

There ain't no gold in this river
That I've been washin' my hands in forever
I know there is hope in these waters
But I can't bring myself to swim


Easy on me 「Shona LYRIC」 - Adele (Cover by Lloyiso)

There ain't no gold in this river
That I've been washin' my hands in forever
I know there is hope in these waters
But I can't bring myself to swim
When I am drowning in this silence
Baby, let me in

[Chorus]
Go easy on me, baby
I was still a child
Didn't get the chance to
Feel the world around me
I had no time to choose what I chose to do


So go easy on me

[Verse 2]
There ain't no room for things to change
When we are both so deeply stuck in our ways
You can't deny how hard I have tried
I changed who I was to put you both first
But now I give up

[Chorus]
Go easy on me, baby
I was still a child
Didn't get the chance to
Feel the world around me


Had no time to choose what I chose to do
So go easy on me

[Bridge]
I had good intentions
And the highest hopes
But I know right now
It probably doesn't even show

[Chorus]
Go easy on me, baby
I was still a child
I didn't get the chance to
Feel the world around me


I had no time to choose what I chose to do
So go easy on me


Easy on me - Shanduro yeShona - Adele (Cover by Lloyiso) 「Shona LYRIC」


Hamuna goridhe murwizi urwu
Kuti ndanga ndageza maoko angu mukati zvachose
Ndinoziva pane tariro mumvura idzi
Asi ini handikwanise kuzviunza kushambira
Pandinenge ndanyura mukunyarara uku
Mwana, rega ndipinde

[Chorus]
Enda nyore kwandiri, mwana
Ndakanga ndichiri mwana
Hauna kuwana mukana we


Inzwa nyika yakandipoteredza
Ndakanga ndisina nguva yekusarudza zvandakasarudza kuita
Saka enda nyore kwandiri

[Ndima 2]
Iko hakuna nzvimbo yezvinhu zvekuchinja
Kana isu tese takanyatso kudzika munzira dzedu
Iwe haugone kuramba kuti ndaedza zvakaoma sei
Ndakachinja kuti ndaive ani kuti ndikuisei mese pekutanga
Asi ikozvino ndinorega

[Chorasi]
Enda nyore kwandiri, mwana
Ndakanga ndichiri mwana


Handina kuwana mukana wekuti
Inzwa nyika yakatenderedza
Ndakanga ndisina nguva yekusarudza zvandakasarudza kuita
Saka enda nyore kwandiri

[Bhiriji]
Ndakanga ndine vavariro dzakanaka
Uye tariro huru
Asi ndinoziva izvozvi
Zvichida haina kana kutaridza

[Chorasi]
Enda nyore kwandiri, mwana
Ndakanga ndichiri mwana


Handina kuwana mukana wekuti
Inzwa nyika yakatenderedza
Ndakanga ndisina nguva yekusarudza zvandakasarudza kuita
Saka enda nyore kwandiri