MENU (5)

Easy on me - Ukuhunyushwa kwesiZulu - Adele (Cover by Lloyiso) 「Ingoma」

There ain't no gold in this river
That I've been washin' my hands in forever
I know there is hope in these waters
But I can't bring myself to swim


Easy on me 「Ingoma」 - Adele (Cover by Lloyiso)

There ain't no gold in this river
That I've been washin' my hands in forever
I know there is hope in these waters
But I can't bring myself to swim
When I am drowning in this silence
Baby, let me in

[Chorus]
Go easy on me, baby
I was still a child
Didn't get the chance to
Feel the world around me
I had no time to choose what I chose to do


So go easy on me

[Verse 2]
There ain't no room for things to change
When we are both so deeply stuck in our ways
You can't deny how hard I have tried
I changed who I was to put you both first
But now I give up

[Chorus]
Go easy on me, baby
I was still a child
Didn't get the chance to
Feel the world around me


Had no time to choose what I chose to do
So go easy on me

[Bridge]
I had good intentions
And the highest hopes
But I know right now
It probably doesn't even show

[Chorus]
Go easy on me, baby
I was still a child
I didn't get the chance to
Feel the world around me


I had no time to choose what I chose to do
So go easy on me


Easy on me - Ukuhunyushwa kwesiZulu - Adele (Cover by Lloyiso) 「Ingoma」


Alikho igolide kulo mfula
Ukuthi ngibe yi-washin 'izandla zami kuze kube phakade
Ngiyazi ukuthi kukhona ithemba kula manzi
Kodwa angikwazi ukubhukuda
Lapho ngicwila kulokhu kuthula
Ngane, ngingene

[Ikhorasi]
Hamba kalula kimi, baby
Ngangiseyingane
Angizange ngilithole ithuba


Zizwe umhlaba ungizungezile
Ngangingenasikhathi sokukhetha engikhetha ukukwenza
Ngakho hamba kalula kimi

[Ivesi 2]
Ayikho indawo yezinto ezingashintsha
Lapho sobabili sinamathele ngokujulile ezindleleni zethu
Awukwazi ukuphika ukuthi ngizame kanzima kangakanani
Ngishintshe ukuthi ngingubani ukuze nginibeke nobabili phambili
Kodwa manje ngiyayeka

[Ikhorasi]
Hamba kalula kimi, baby
Ngangiseyingane


Angitholanga ithuba
Zizwe umhlaba ungizungezile
Ngangingenaso isikhathi sokukhetha engikhethe ukukwenza
Ngakho hamba kalula kimi

[Ibhuloho]
Nganginezinhloso ezinhle
Futhi amathemba aphakeme kakhulu
Kepha ngiyazi njengamanje
Cishe ayibonisi nakancane

[Ikhorasi]
Hamba kalula kimi, baby
Ngangiseyingane


Angilitholanga ithuba
Zizwe umhlaba ungizungezile
Ngangingenaso isikhathi sokukhetha engangikhetha ukukwenza
Ngakho hamba kalula kimi